Domácí řád
 • >> Stáhnout domácí řád ve formátu PDF

  1.  Účel domácího řádu
  2.  Ubytování
  3.  Stravování
  4.  Podpora a péče
  5.  Hygiena
  6.  Návštěvy
  7.  Vrátky
  8.  Stížnosti
  9.  Opatření proti porušování kázně a pořádku
  10. Škody
  11. Výbor obyvatel
  12. Závěrečná ustanovení


  1. Účel domácího řádu
  Domácí řád stanoví pravidla pro společné soužití obyvatel domova, které respektují člověka se všemi jeho nezadatelnými právy. Je závazný pro všechny obyvatele a zaměstnance domova.
  Obyvatel i zaměstnanec je za své jednání a následky svého jednání plně zodpovědný.

  2. Ubytování
  2.1. Obyvatelé mohou být ubytovaní v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji, případně v pokojích zvýšené podpory a péče, které jsou vybaveny polohovacími postelemi.

  2.2. Obyvatel si smí přinést do domova vlastní vybavení pokoje. Množství nábytku a vybavení musí být konzultováno před jeho nastěhováním s ředitelkou domova, aby vyhovovalo prostorovým možnostem pokoje. Do domova nesmí být vneseny předměty, které nevyhovují hygienickým, bezpečnostním předpisům.

  2.3. Nepřeje-li si obyvatel vybavit pokoj vlastním nábytkem, nebo nemá-li svůj vlastní nábytek, zaručuje mu organizace vybavení pokoje v rozsahu: postel, stůl se dvěma židlemi, noční stolek, vestavěnou skříň na prádlo, sestavu skřínek univerzál a křeslo

  2.4. Věci přidělené obyvatelům domova zůstávají majetkem domova. Obyvatelé jsou povinni s nimi zacházet šetrně a při trvalém odchodu z domova je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich užívání.

  2.5. V den nastěhování do domova obdrží obyvatel klíč od vstupních dveří do budovy, klíč od svého pokoje a klíč od vlastní poštovní schránky. V tento den budou taky označeny jménem obyvatele domovní zvonek, poštovní schránka a dveře do pokoje.

  2.6. V celé budově domova platí zákaz kouření. Vzhledem k nedostatečným prostorám, doporučujeme obyvatelům a zaměstnancům kouřit v areálu zahrady.

  2.7. Obyvatel má možnost si svůj pokoj uklízet sám, nebo využít úklidové služby. Tyto služby jsou poskytnuty v rozsahu, které si obyvatel sám určí a dohodne v Dohodě o poskytování služby s pracovníkem, jenž úklid provádí.

  2.8. Vlastní elektrické spotřebiče může obyvatel užívat pouze se souhlasem ředitelky domova a je povinen tyto nechat revidovat na vlastní náklady v termínech dle ČSN 331610. Obyvatel může se souhlasem ředitele domova používat též vlastní televizi, rozhlasový přijímač, magnetofon apod., pokud tím neruší spolubydlící. Poplatky za používání vlastní televize, rozhlasového přijímače nebo mobilního telefonu, hradí ze svých prostředků.

  2.9. V průběhu pobytu nelze obyvatele přemístit na jiný pokoj proti jeho nesouhlasu. Návrh na přemístění může podat sám obyvatel, nebo ošetřující personál. O přemístění obyvatele, na základě vzájemné domluvy, může rozhodnout pouze ředitelka domova.

  2.10. Po příchodu do domova se obyvatel může rozhodnout zda se chce přihlásit k trvalému pobytu v Domově pro seniory Klimkovice nebo zůstane přihlášen na původní adrese. S vyřízením nového OP pomůže sociální pracovnice domova nebo ředitelka domova.

  2.11. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 hodin V době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni s výjimkou nutnosti podávání léků, případů dojednaných klientem v Dohodě o poskytování služeb, nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské, nebo lékařské péče.

  2.12. Obyvatel může kdykoliv domov opustit a kdykoliv se do něj vrátit. Obyvatel informuje personál o svém odchodu v případě plánované delší nepřítomnosti a plně zodpovídá za své jednání, rozhodnutí a následky. Neoznámí-li obyvatel, že domov opouští a během obchůzky neotevírá dveře, může zaměstnanec vstoupit do bytu a přesvědčit se, zda je doma a v pořádku.

  2.13. Do pokojů obyvatel mohou zaměstnanci vstupovat v souladu s metodikou O vstupu do pokoje obyvatel.

  3. Stravování
  3.1. Strava v domově je přizpůsobena svou úpravou, složením a množstvím věku a zdravotnímu stavu obyvatel. Obyvatelé se mohou při svém stravování rozhodnout pro jednu z nabízených variant odběru jídla:
  a) celodenní stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře)
  b) pouze obědu, s možností vlastní přípravy snídaně a večeře.
  Nákupy potravin pro jejich přípravu si mohou obyvatelé zajistit sami, v případě, že nejsou schopni nákupy realizovat vlastními silami, zajistí nákup zaměstnanec domova.

  3.2. Aktuální jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách domova. Oběd si může obyvatel zvolit ze dvou druhů jídel, kromě víkendu a svátků, kdy je v nabídce pouze jedno jídlo.

  3.3.Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v jídelně. Snídaně jsou podávány od 8 hod. do 9 hod., obědy od 11:30 do 12:30, večeře od 17 hod. do 18 hod. Po dohodě s obyvatelem je možná změna v čase a místě podávání stravy. Obyvatel se může dohodnout také na podávání druhé večeře.

  3.4. V jídelně a na chodbě domova mají obyvatelé, kteří odebírají celodenní stravu, po celý den k dispozici várnici s čajem.

  4. Podpora a péče
  4.1. Pracovníci domova poskytují svým obyvatelům podporu a péči v oblastech, které nedokáží zvládnout vlastními silami. Zdravotní péči zajišťují pracovníci sociální péče – ošetřovatelé, zdravotní sestra přítomna v pracovní dny od 6:30 do 15 hod. a smluvní lékař, jenž navštěvuje domov dle potřeby obyvatel.

  4.2. Podpora a péče je přizpůsobena individuálním potřebám a zdravotnímu stavu obyvatel. Množství a rozsah péče je dohodnut s každým obyvatelem při nástupu do Domova pro seniory Klimkovice v písemné formě Dohodou o poskytování služeb. Dohoda je pravidelně aktualizována na základě Individuálního plánu péče obyvatele.

  4.3. Obyvatel o změnách svého zdravotního stavu informuje pracovníka, jehož povinností je zajistit odbornou péči. Odbornou zdravotní péči, zajišťují zaměstnanci prostřednictvím zdravotnických zařízení a odborných lékařů.

  4.4. Způsobí-li si obyvatel úraz nebo upadne-li, informuje o pádu či úrazu personál, a to i v případě, že si pádem nezpůsobil zranění.

  4.5. Je li obyvatel odeslán k vyšetření na odborné pracoviště, zajistí mu zdravotní sestra odvoz sanitkou. Odborné vyšetření absolvuje obyvatel sám. V případě potřeby doprovodu, tento zajistí rodinní příslušníci. Nemá li obyvatel nikoho blízkého, doprovodí jej zaměstnanec domova.

  4.6. Poskytnuta podpora a péče je hrazena příspěvkem na péči v plné výši, která byla obyvateli přiznána

  5. Hygiena
  5.1. V domově pečují obyvatelé o osobní hygienu, čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich psychický a zdravotní stav, sami. V případě zhoršení zdravotního stavu, je jim nabídnuta podpora ze strany personálu.

  5.2. K dodržování osobní hygieny patří holení, ostříhání a úprava vlasů, pedikúra. Podrobnosti o poskytování těchto služeb a o odborném ošetření nohou (pedikúře) sdělí uživatelům zdravotní sestra prostřednictvím informační nástěnky.

  5.3. Obyvatel má možnost odevzdat své osobní znečištěné prádlo ihned k vyprání. Praní a žehlení prádla zajišťuje prádelna domova. Prádlo musí být označeno, aby nedošlo ke ztrátě nebo záměně.

  5.4. V případě, kdy obyvatel nedodržuje základní hygienické zvyklosti a tím ohrožuje zdraví ostatních nebo je jinak omezuje (např. zápachem) je povinen umožnit pracovníkům sociální péče provézt potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení, větrání).

  6. Návštěvy
  6.1. V Domově pro seniory Klimkovice mohou obyvatelé přijímat návštěvy neomezeně.

  6.2. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově. Musí také respektovat soukromí spolubydlících obyvatelů. Případné návštěvy ve večerních hodinách využívají společné prostory (společenské místnosti a jídelnu).

  7. Vrátky
  7.1. V době nepřítomnosti obyvatele se vrací adekvátní část příspěvku na péči. Za dobu nepřítomnosti se považuje nepřítomnost klienta v daný den od 0 do 24 hodin.

  7.2. Odhlášená a neodebraná strava se do platby nezapočítává. V případě platby trvalým příkazem je částka vrácena.

  7.3. Platba za bydlení se nevrací.

  8. Stížnosti
  8.1. Obyvatelé, zákonní zástupci popř. rodinní příslušníci mohou podat stížnost, mají-li pocit, že s nimi personál špatně zacházel či jednal nebo nejsou-li spokojeni s kvalitou služeb či způsobem jejich poskytování.

  8.2. Obyvatel je s postupem podávání stížností seznámen během nástupu do domova sociální pracovnicí. Písemné informace o podávání stížnosti jsou vyvěšeny na nástěnce domova.

  9. Opatření proti porušování kázně a pořádku
  9.1. Jestliže obyvatel závažným způsobem narušuje soužití v domově a i přes písemné upozornění ředitelky na nevhodné chování, v něm nadále pokračuje, může být obyvatel z domova vyloučen.

  10. Škody
  10.1. Obyvatel odpovídá za škodu, kterou úmyslně či z nedbalosti způsobil na majetku domova, majetku jiné organizace, na majetku nebo zdraví spoluobyvatele, zaměstnanců a jiných osob.

  10.2. Způsobí-li škodu zaviněně více obyvatelů, odpovídají za ni podle své účasti.

  11. Výbor obyvatel
  11.1. Obyvatele si mohou mezi sebou zvolit výbor obyvatel, který bude prosazovat a hájit jejich zájmy. Vedení domova podněty výboru obyvatel přijímá, zabývá se jimi a vnímá je jako snahu o zlepšení společného soužití.

  12. Závěrečná ustanovení
  12.1. Tento domácí řád je závazný pro všechny obyvatele a pracovníky Domova pro seniory Klimkovice.

  12.2. Domácí řád nabývá účinnosti 1.7. 2007. S nabytím účinnosti zaniká účinnost domovního řádu z 1.1. 2001.

  zpracovala: Marie Zetková 1. 6. 2007
  datum poslední revize: 8.2. 2010